SECURITY TRONG SHAREPOINT ONLINE BẰNG JSOM

Về vấn đề security trong SharePoint mà liên quan tới lập trình, bạn sẽ gặp 3 vấn đề sau: CRUD Groups, Users Quản lý groups được gán cho users Kiểm tra permissions của users Mình sẽ xét ví dụ về kiểm tra user có permission nào đó hay không. Nhìn chung, đoạn code cần tâp […]

Đọc tiếp luôn

TẠO SHAREPOINT CONSTRUCTS BẰNG JSOM

Tạo SharePoint constructs là gì? Chúng ta lập trình thường nói thẳng với nhau là tạo list, list item…. Tất cả các thứ đó gọi là SharePoint constructs. Bạn sử dụng CreationInformation objects để tạo web, list, list item… CreationInformation objects Bạn sẽ thường gặp nhất là ListCreationInformation. Sau đây là liệt kê các objects […]

Đọc tiếp luôn

READING DATA BẰNG JSOM TRONG SHAREPOINT

Trong bài viết này mình đi chi tiết các cách read data bằng JSOM trên SharePoint. Key objects Read data cụ thể là data gì. Cụ thể ở đây data là web, list, list item trong SharePoint. Ba thứ này gọi chung là key objects Typical process Giờ thứ tự process sẽ như thế nào. Trước […]

Đọc tiếp luôn

CẨN THẬN KHI RESET CSS TRONG SHAREPOINT

Reset CSS là một thuật ngữ khá quen thuộc khi lập trình front-end. Khi lập trình website “from scratch” tức là tự xây dựng trang HTML/CSS bằng tay mà không sử dụng bất cứ template có sẵn nào trên mạng, bạn thường sử dụng kỹ thuật reset CSS trong front-end. Tại sao lại phải reset CSS? […]

Đọc tiếp luôn

Context object trong SharePoint 2013

Khi lập trình SharePoint bằng Javascript, bạn sẽ dễ dàng truy xuất các thông tin cần thiết dựa vào 2 context object sau: ctx _spPageContextInfo Đối tượng ctx Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích từ đối tượng này. Tuy nhiên, không phải trang nào cũng truy xuất được nó. Đối tượng […]

Đọc tiếp luôn