Archive

Category Archives for "PHP cơ bản"

Tổng hợp các bài viết về PHP cơ bản

[PHP cơ bản] Mảng

Mảng là gì? Mảng là 1 biến mà lưu trữ nhiều giá trị. Cách tạo mảng trong PHP Bạn sử dụng hàm array() để tạo mảng. PHP hỗ trợ 3 loại mảng: + Indexed arrays + Associative arrays + Multidimensional arrays Indexed Arrays Mảng mà các phần tử được truy xuất bằng chỉ mục (index) […]

Đọc tiếp luôn

[PHP cơ bản] Constants

Constants là gì? Constants còn được gọi là hằng. Một hằng giống như biến nhưng giá trị của nó không được thay đổi Hằng không được gán giá trị là undefined Tên hằng không có dấu $ phía trước (khác với tên biến) Phạm vi của hằng là toàn cục Tạo hằng trong PHP Để […]

Đọc tiếp luôn

[PHP cơ bản] Strings

Tập hợp các ký tự lại với nhau sẽ tạo thành 1 chuỗi, ví dụ: “vothanhduy.com” là một chuỗi Các hàm liên quan đến chuỗi Để thao tác với chuỗi, PHP hỗ trợ cho bạn rất nhiều hàm có sẵn. Kiểm tra độ dài 1 chuỗi Để biết độ dài của 1 chuỗi, bạn dùng […]

Đọc tiếp luôn