Archive

Category Archives for "Javascript"

Javascript là một trong các ngôn ngữ front-end nổi tiếng nhất trên thế giới.

[Javascript cơ bản] Cú pháp Javascript

Javascript syntax (gọi là cú pháp) là tập hợp các quy tắc của Javascript trong lập trình. Javascript Programs Computer program (chương trình máy tính) là một danh sách các tập lệnh/chỉ dẫn (instructions) mà sẽ được thực thi (executed) bởi máy tính. Trong ngôn ngữ lập trình, các chỉ dẫn của chương trình được […]

Đọc tiếp luôn

[Javascript cơ bản] Javascript Output

Javascript không có functions in hoặc hiển thị có sẵn (gọi là built-in print or display functions). Với Javascript, data có thể được hiển thị với nhiều cách khác nhau: Sử dụng windows.alert() để hiển thị alert box. Sử dụng document.write() để hiển thị trực tiếp trên trang HTML. Sử dụng innerHTML để hiển thị […]

Đọc tiếp luôn

[Javascript cơ bản] Gắn Javascript vào HTML Page

Javascript có thể đặt trong thẻ <body> và trong thẻ <head> trong HTML page. Thẻ <script> Trong HTML, Javascript phải được đặt trong cặp thẻ <script></script> See the Pen [Javascript cơ bản] Gắn Javascript vào HTML Page by Vo Thanh Duy (@duyvo) on CodePen. Nhiều bài viết về Javascript sử dụng type attribute: <script type=”text/javascript”></script>. […]

Đọc tiếp luôn
1 4 5 6